Echten tuin 700Zaterdag 14 mei werd er voor het eerst in ruim twee en een half jaar weer een lezing op locatie georganiseerd. Ditmaal was Echten aan de beurt, in de directe nabijheid van Hoogeveen. We hadden een goede opkomst met een groep van 30 aanwezigen.

Echten is historisch gezien vooral interessant vanwege het Huis te Echten, een van de achttien havezaten die de provincie Drenthe rijk was. Huis te Echten is goed bewaard gebleven en de historische ligging in zijn omgeving is niet veel veranderd. De duiventil stond er wat troosteloos bij, sinds de laatste winterstorm. Het huis zelf leek in niets aangetast en heeft nog steeds de allure van weleer.

Met een dubbele gracht en twee bijgebouwen kent dit versterkte huis een rijke historie die nauw verweven is met de ontginning van het nabijgelegen hoogveen aan het begin van de zeventiende eeuw. Onze eerste spreker, Hendrik Jan Benning, wist met mooie anekdotes deze historie prachtig te verwoorden. In onvervalst Drents kon hij dat als goede bekende van de familie Van Echten en het huis  als geen ander. Een rondleiding door het huis, waarin veel oude elementen nog bewaard gebleven zijn, maakte dit beeld verder compleet.

Na de rondleiding nam Jan Bos ons mee door de geschiedenis van de havezaten in Drenthe. Hierbij passeerden de bestaande Drentse havezaten de revue. Maar ook verdwenen havezaten waar nog oude tekeningen van bewaard gebleven zijn, ontsnapten niet aan Jans en daarmee onze aandacht.

Na de lezing volgde een boswandeling naar de lunch, waar we op het terras genoten van een twaalfuurtje. De wandeling terug voerde langs de rand van het dorp en een prachtig cultuurlandschap met authentieke boerderijen die in het verleden als schaapskooien werden gebruikt.

In de Hummelhoeve volgde een uitleg over boekrestauratie en boekbinden. De huidige drijvende krachten achter dit atelier, Anniek Anninga en Aaldert de Lange, gaven nadere uitleg over deze ambachten. Anniek stond stil bij de principes van de boekrestauratie en Aaldert nam ons mee in de wereld van het boekbinden. Het restauratieatelier beschikt over een prachtige collectie boekbindmachines en -materiaal, wat deze oude boerderij tot een bijzondere plek maakt. Daarnaast worden er in de Hummelhoeve allerlei cursussen gegeven waarmee deze oude ambachten in leven gehouden worden.

Na het bezoek aan de Hummelhoeve was het programma afgerond en werd de lezing op locatie afgesloten. We kijken terug op een geslaagde dag.

Christian Lubbinge, Werkgroep GeschiedenisVerslag ALGEMENE LEDENVERGADERING Drentse Historische Vereniging

Datum: donderdag 3 november 2022

Plaats: Drents Archief Assen

Aanwezig namens het bestuur: Roel Schrotenboer (interimvoorzitter), Stella Woldendorp (secretaris), Bernd Otter (penningmeester en notulist), Jan van Zijverden, Joke Wolff

Afwezig met kennisgeving: Fred Sieders (beoogd voorzitter). Overige aanwezige leden: dertien

De bijeenkomst begint met een lezing van Henk Nijkeuter over de (paarden)heiligen.

Opening
Roel Schrotenboer opent het officiële gedeelte van de ledenvergadering met een toelichting op het beleidsdocument ‘De DHV doet er zichtbaar toe’. Het document is tot stand gekomen na een reeks gesprekken met sleutelfiguren in en buiten de DHV over de koerswijziging die nodig is om de DHV aan een zekerder toekomst te helpen. Aanleiding is het teruglopend ledental, de geringe betrokkenheid van leden bij de activiteiten van de vereniging en de wisselende waardering voor het kwartaalblad Waardeel.

Het document kondigt onder meer vernieuwingen aan in de website, het Waardeel, het gebruik van sociale media, de nieuwsbrief en de samenwerking met andere historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties in Drenthe.

Het document krijgt de instemming van de aanwezigen na een discussie over de toekomst van Waardeel en het genealogisch jaarboek. Suggesties worden gedaan om te streven naar een federatie van historische verenigingen naar voorbeeld van het platform van Drentse musea, een indringender samenwerking tussen tijdschriftredacties en een betaalde kracht voor website en andere vormen van communicatie.

De redactie van het Waardeel maakt op een lid na plaats om ruimte te maken voor een nieuwe aanpak. Hoe die eruit moet zien is volgens Schrotenboer nog niet te zeggen, omdat het bestuur niet op de stoel van de redactie wil gaan zitten.

Hij meldde dat de redactie het netwerk en daarmee de instroom van artikelen zag opdrogen en niet de energie heeft om iets nieuws te beginnen. Het is nu zaak om komende zomer de redactie op sterkte te hebben en er een tijdschrift van te maken dat de lezers meer gaat aanspreken, maar zonder de wetenschappelijke waarde overboord te gooien. Het tijdschrift moet aansluiten bij wat de leden willen maar wel historisch verantwoord, zo bepleitten meerdere leden.

Aanbevolen werd een goed redactiestatuut in te voeren dat zowel de redactie als het bestuur houvast biedt. 

bestuursverkiezing

Fred Sieders en Sophie Timmer hebben aangegeven gezamenlijk het voorzitterschap van de DHV te willen aanvaarden. Sophie presenteerde zichzelf en haar medekandidaat. Beiden zijn langjarige DHV’ers en hebben als zodanig ook eerder al functies bekleed binnen de vereniging. Het duovoorzitterschap is al eens met succes beproefd bij de Rotary Assen Noord.

De voordracht van het voorzittersduo werd unaniem aanvaard.

Roel meldt dat er ook zicht is op een secretaris, nu Stella heeft aangegeven in het voorjaar te willen aftreden. Naar een vervanger van de interim-penningmeester wordt nog gezocht en hetzelfde geldt voor redactieleden voor het Waardeel.

Rondvraag

Geen