Brink 4 - Assen
Volg ons

Reglementen DHV-prijs

Reglementen DHV-Prijs

 1. De Drentse Historische Vereniging (DHV) kent de DHV-prijs toe voor de Drentse geschiedenis
 2. Deze prijs van € 1.000,- (duizend euro) wordt in beginsel elk jaar uitgereikt.
 3. Deze prijs is bestemd voor een persoon (of groep personen) of instelling die in het afgelopen jaar (of een langere periode) veel heeft gedaan ter bevordering van de kennis over, het onderzoek naar en/of het behoud van de Drenste verleden in het breedste zin van het woord.
 4. Iedere uittingsvorm van de bestudering e.d. van de Drentse geschiedenis kan in aanmerking komen voor deze prijs. De prijs is derhalve niet per defenitie aan publicaties voorbehouden. De uitgangspunten zijn breed en verscheiden. Zo kan worden gedacht aan de volgende activiteiten:
  1. publicaties in de traditonele zin, zoals boeken en artikelen, maar ook (docteraal-)scripties en proefschriften, benevens films en initiatieven op bijvoorbeeld internet
  2. activiteiten van allerlei (cultuur-historische) instellingen. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om hun algemene reguliere werkzaamheden, maar juist om heel specifieke bijzondere activiteiten
  3. scholen of cursussen die door middel van projecten aandacht besteden aan de Drentse geschiedenis
  4. verenigingen, groepen, of individuen die op historisch gebied actief zijn
 5. Bij de toekenning van de prijs zal de jury rekening houden met de volgende criteria:
  1. de mate waarin de belangstelling voor de Drentse geschiedenis wordt bevorderd
  2. de inhoudelijke kwaliteit
  3. de mate waarin een breed publiek wordt aangesproken
  4. de originaliteit
  5. de voorbeeldwerking
 6. De jury die zonder last en ruggespraak van het bestuur van de DHV, beslist aan wie de prijs zal worden toegekend wordt bij voorkeur samengesteld uit:
  1. een persoon vannuit de professionele cultuur-historische hoek
  2. een persoon vannuit de regionale media met bijzondere belangstelling voor de Drentse geschiedenis
  3. een persoon vannuit de politiek-bestuurlijke hoek met een bijzondere belangstelling voor de Drentse geschiedenis
  4. een persoon vannuit het regionale of lokale archiefwezen
  5. een persoon namens de DHV die tevens als secretaris van de jury zal optreden en contacten met het bestuur van de DHV zal onderhouden
 7. De jury van de DHV-prijs bestaat uit minimaal vijf leden. Zij worden door het bestuur van de DHV benoemd.
 8. De leden van de jury, met uitzondering van de secretaris, worden voor een periode van vier jaar benoemd. Zij kunnen niet worden herbenoemd. Elk jaar treedt één lid van de jury af die dan wordt vervangen door een persoon uit diezelfde hoek.
 9. De jury kiest zelf een voorzitter. De functies van voorzitter en secretaris zijn niet verenigbaar.
 10. De secretaris is belast met alle werkzaamheden verbonden aan de toekenning van de DHV-prijs, zoals het bekend maken van de termijnen waarin kandidaten voor de DHV-prijs kunnen worden voorgedragen, het verzorgen van bijeenkomsten van de jury, het uitgeven van persberichten et cetera.
 11. De secretaris stelt voor de werkzaamheden van de jury een tijdschema op met als uitgangspunt dat de DHV-prijs in de maand maart van elk jaar kan worden uitgereikt.
 12. De jury beroordeelt de inzendingen, maar kan zelf ook kandidaten voor de prijs voorgedragen.
 13. De jury beslist wie de winnaar van de DHV-prijs is, waarna het bestuur van de DHV deze prijs aan de winnaar toekent.
 14. De voorzitter van de DHV reikt de DHV-prijs, bestaande uit een geldbedrag en een door de voorzitters van de jury en bestuur ondertekende oorkonde, aan de winnaar uit.
 15. De secretaris van de jury zal voor 1 oktober van elk jaar de penningmeester inlichten over haar werkzaamheden voor het komend jaar, zodat de kosten hiervan kunnen worden begroot. Uiteindelijk beslist de algemene ledenvergadering over de hoogte van het budget dat verbonden is aan de DHV-prijs.